Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
Dreptul la petiţionare este garantat de Constituţia României. Cetăţenii pot să adreseze, în mod individual sau în asociere cu alte persoane, petiţii Senatului României (senatori, comisii permanente) în legătură cu subiecte care îi privesc în mod direct şi care au legătură cu domeniile de activitate ale instituţiei parlamentare. De asemenea, orice societate, organizaţie sau asociaţie îşi poate exercita dreptul de a adresa petiţii. 

Cele mai multe dintre petiţiile pe care le primim se referă la:
  • drepturile cetăţeneşti, inclusiv cele ale minorităţilor şi cultelor, aşa cum sunt stabilite de Constituţia României şi de alte acte normative în vigoare
  • probleme legate de administraţie şi ordine publică, fond funciar, protecţia mediului
  • aspecte referitoare la muncă şi protecţie socială
  • probleme de administrare a justiţiei
  • probleme de învăţământ, ştiinţă, tineret, cultură
  • aspecte ce privesc viaţa politică internă şi externă etc.
Petiţia va trebui să fie semnată şi să includă informaţii cu privire la numele dumneavoastră şi adresa la care doriţi să primiţi răspunsul. În cazul unei petiţii colective, aceasta trebuie să cuprindă, cel puţin, numele şi adresa unuia dintre semnatari.
Referitor la conţinutul petiţiei, aceasta trebuie să cuprindă toate elementele relevante referitoare la subiectul abordat, evitându-se detaliile inutile. Dacă este cazul, puteţi anexa copii ale documentelor justificative de care dispuneţi. Este de dorit ca petiţia să fie redactată clar şi lizibil.
Petiţiile pot fi adresate Senatului României astfel:
  • prin poştă
  • prin fax sau poştă electronică
  • direct la sediul Senatului.
Petiţia trimisă prin poştă va fi expediată la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti.
Petiția trimisă prin poșta electronică sau fax poate fi adresata unui senator sau unei comisii permanente consultand informatiile de contact din secțiunile respective.
Puteţi depune petiţii la sediul Senatului României, fie în nume personal, fie printr-o persoană împuternicită. Pentru aceasta luaţi legătura cu personalul Biroului Relaţii Publice, sunând la interior 2709 sau 2721.

Ce se intâmplă cu petiţiile dumneavoastră?

Dacă petiţia priveşte unul dintre domeniile de activitate ale Senatului României, aceasta este, de regulă, declarată admisibilă de către Comisia căreia v-aţi adresat, care va decide apoi ce tip de măsuri trebuie luate, în conformitate cu prevederile Regulamentului Senatului. Comisia vă va informa de îndată despre decizia luată, oricare ar fi aceasta.
Dacă petiţia dumneavoastră nu priveşte domeniile de activitate ale Senatului, Comisia căreia i-aţi adresat petiţia o va trimite autorităţilor publice competente să o soluţioneze, acestea urmând să vă comunice soluţia adoptată şi să informeze, în acest sens, Senatul.
Deoarece Senatul României nu este o autoritate judiciară, el nu poate pronunţa sentinţe şi nici nu poate revoca hotărâri ale instanţelor judecătoreşti. Prin urmare, petiţiile trimise Senatului în acest scop sunt declarate inadmisibile.
Go to top