Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK
Biroul permanent al Senatului se compune din preşedintele Senatului, care este şi preşedintele Biroului permanent, patru vicepreşedinţi, patru secretari şi patru chestori, apartenenţa politică a membrilor biroului reflectând configuraţia politică a Senatului rezultată din alegeri.
Preşedintele este ales pe durata mandatului Senatului, iar ceilalţi membri ai  Biroului permanent sunt aleşi la începutul fiecărei sesiuni ordinare.       
Biroul permanent se convoacă din oficiu de către preşedintele Senatului sau la solicitarea a cel puţin cinci dintre ceilalţi membri ai săi, a unui grup parlamentar sau a cel puţin şapte senatori independenţi. Convocarea trebuie însoţită de o propunere de ordine de zi şi, eventual, de o propunere privind invitarea altor persoane la anumite puncte de pe ordinea de zi.
Biroul permanent invită la lucrările sale liderii grupurilor parlamentare, preşedinţii comisiilor parlamentare sau alte persoane, ori de câte ori consideră necesar.
Biroul permanent lucrează în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărârile cu votul deschis al majorităţii membrilor prezenţi.
Preşedintele Senatului convoacă Senatul în sesiuni ordinare şi extraordinare, conduce lucrările Senatului şi ale Biroului permanent, reprezintă Senatul în relaţiile interne şi externe, reprezintă Senatul în relaţiile cu Preşedintele României, Camera Deputaţilor, Guvernul şi Curtea Constituţională şi asigură interimatul funcţiei de Preşedinte al României în condiţiile în care această funcţie devine vacantă.
Vicepreşedinţii Senatului îndeplinesc, în ordinea stabilită de Biroul permanent, unele atribuţii ale preşedintelui, la solicitarea sau în absenţa acestuia.
Secretarii îl asistă pe preşedinte în conducerea lucrărilor Senatului, întocmesc lista înscrierilor la cuvânt, prezintă preşedintelui propunerile, amendamentele şi orice comunicări adresate Senatului, efectuează apelul nominal şi consemnează rezultatul votului, ţin evidenţa hotărârilor adoptate şi veghează la întocmirea stenogramelor.
Chestorii verifică modul de gestionare a patrimoniului Senatului, exercită controlul financiar, prezintă Senatului proiectul de buget şi încheierea exerciţiului bugetar anual, asigură menţinerea ordinii în sediul instituţiei.
Biroul permanent al Senatului are următoarele atribuţii:
 • propune datele de începere şi de terminare ale fiecărei sesiuni, cere preşedintelui Senatului convocarea în sesiune extraordinară
 • propune înscrierea pe ordinea de zi a aprobării Regulamentului Senatului sau a modificărilor acestuia
 • pregăteşte şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a lucrărilor Senatului
 • primeşte proiectele de lege sau propunerile legislative şi decide:
 • reţinerea proiectului la Senat şi sesizarea comisiilor permanente competente în vederea întocmirii rapoartelor şi avizelor, în cazul în care Senatul este competent să dezbată şi să adopte ca primă Camera sesizată, precum şi în cazul în care Senatul este sesizat de către Camera Deputaţilor 
 • transmiterea proiectelor de lege sau a propunerilor legislative Camerei Deputaţilor, în cazul în care aceasta este competentă să le dezbată şi să le adopte ca primă Cameră sesizată, ca urmare a hotărârii plenului Senatului şi cu avizul Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
 • dispune difuzarea către senatori a proiectelor de lege, propunerilor legislative sau rapoartelor comisiilor, după îndeplinirea cerinţei prevăzute la lit.e) şi publicarea acestora pe site-ul Senatului
 • stabileşte, cu consultarea preşedinţilor comisiilor, repartizarea proiectelor de lege şi a iniţiativelor legislative către comisii pentru amendamente, avize şi întocmirea rapoartelor, precum şi termenul pentru fiecare din acestea
 • întocmeşte proiectul ordinii de zi a şedinţelor Senatului şi programul de activitate, cu consultarea liderilor grupurilor parlamentare, a preşedinţilor comisiilor permanente şi a reprezentantului Guvernului pentru relaţia cu Parlamentul
 • stabileşte, cu consultarea liderilor grupurilor parlamentare, timpul total de dezbatere şi alocarea acestuia pentru luări de cuvânt la dezbaterile politice, precum şi timpul total necesar şi alocarea acestuia pentru luări de cuvânt la declaraţiile politice
 • organizează relaţiile Senatului cu parlamentele altor state sau cu organizaţiile parlamentare internaţionale
 • supune spre aprobare Senatului componenţa numerică şi nominală a delegaţiilor la organizaţiile parlamentare internaţionale, pe baza deciziilor negociate de reprezentanţii grupurilor parlamentare
 • supune aprobării Senatului proiectul de buget al acestuia şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar
 • aprobă regulamentele comisiilor  permanente
 • exercită controlul financiar-contabil intern, prin intermediul chestorilor şi ia hotărârile ce se impun în acest domeniu
 • supune aprobării Senatului structura serviciilor acestuia
 • propune Senatului numirea sau revocarea secretarului general şi a secretarului general adjunct
 • aprobă statul de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor Senatului, la propunerea secretarului general
 • controlează activitatea serviciilor Senatului
 • aprobă Regulamentul privind paza şi accesul în sediul Senatului
 • adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru senatori şi aparatul tehnic
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament sau hotărâte de Senat
Go to top