Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK


Lista opiniilor exprimate pentru propunerea legislativă
L474/2016 Propunere legislativă privind Codul Aerian al României
Data Start interval
Data Sfărșit interval
Text:
Numar de înregistrare al opiniei:

ProiectOpinie
L474/2016
Propunere legislativă privind Codul Aerian al României
Număr de înregistrare: 435
Data de postare a opiniei: 24.06.2016 16:59:00
De la: ASOCIA?IA ROMÂNA A OPERATORILOR PRIVA?I DIN AVIA?IE, prin SCPA Neme? Voicu Bilan ?i Furtuna
Textul opiniei: Având în vedere propunerea legislativa privind Codul aerian al României înregistrata la Senatul României sub nr. B240/2016, cu termen de consultare pâna la data de 25.06.2016, formulam urmatoarele propuneri de completare ?i modificare ale Proiectului:
1. Art. 3 din Proiect Având în vedere utilizarea termenilor de „misiune umanitara”, „zbor umanitar”, „zboruri de ajutoare de urgen?a” ?i „organism competent adecvat” în textul urmatoarelor prevederi: a. art. 18 alin. 3 lit. h) din Proiect; b. art. 18 alin. 4 lit. d) din Proiect; c. art. 32 alin. 2 lit. f) din Proiect; propunem completarea textului art. 3 din Proiect cu defini?iile termenilor de „misiune umanitara”, „zbor umanitar”, „zboruri de ajutoare de urgen?a” ?i „organism competent adecvat” pentru o mai buna în?elegere a textelor legale ?i pentru evitarea unor interpretarii necorespunzatoare.
2. Art. 3 pct. 9 din Proiect Având în vedere pe de o parte, faptul ca defini?ia aeronavei de stat de la art. 3 pct. 9 din proiect nu corespunde cu defini?ia acesteia din cuprinsul art. 3 lit. b) din Conven?ia privind Avia?ia Civila Interna?ionala (Conven?ie la care România a aderat prin Decretul nr. 194/1965) iar pe de alta parte, faptul ca în legisla?ia europeana în materie se face referire la aeronavele de stat astfel cum acestea sunt definite la art. 3 lit. b) din Conven?ia privind Avia?ia Civila Interna?ionala (a se vedea în acest sens Regulamentul (CE) NR. 785/2004 privind cerin?ele de asigurare a operatorilor de transport aerian si a operatorilor de aeronave), propunem modificarea defini?iei aeronavei de stat potrivit art. 3 lit. b) din Conven?ia privind Avia?ia Civila Interna?ionala, respectiv: "aeronave de stat - aeronavele folosite pentru servicii militare, vamale sau de poli?ie." Precizam faptul ca, în spiritul celor de mai sus, este ?i expunerea de motive pentru propunerea legislativa privind Codul aerian al României, potrivit careia la redactarea Proiectului s-a avut în vedere inclusiv actualizarea defini?iilor din Codul aerian potrivit defini?iilor utilizate în reglementarile europene ?i interna?ionale în materie (pg. 3 din Expunerea de motive)
3. Art. 4 alin. (1) lit. j) ?i k) din Proiect: Dat fiind faptul ca: (i) art. 4 alin. (1) lit. j) ?i k) din Proiect se refera la atribu?iile Ministerului Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administra?iei publice centrale ?i autoritate de stat în domeniul avia?iei civile, cu privire la organizarea spa?iului aerian na?ional controlat ?i supravegherea spa?iului aerian necontrolat; (ii) forma actuala a Proiectului nu prevede autoritatea competenta sa organizeze spa?iul aerian necontrolat ?i sa supravegheze spa?iul aerian na?ional controlat, astfel încât aceste categorii ramân nereglementate, propunem modificarea art. 4 alin. (1) lit. j) ?i k) din Proiect, în sensul eliminarii sintagmei "controlat", respectiv "necontrolat", dupa cum urmeaza: "j) asigura organizarea spatiului aerian national, în conditiile prezentei legi, în colaborare cu organele specializate ale Ministerului Apararii Nationale; k) asigura supravegherea operatiunilor aeriene in spatiul aerian national; " Subliniem faptul ca potrivit art. 4 lit. h) din Codul Aerian în vigoare, Ministerului Transporturilor are ca atribu?ii asigurarea organizarii spa?iului aerian na?ional, fara a se face distinc?ia între spa?iul aerian controlat sau necontrolat.
4. Art. 13 alin. (4) din Proiect Consideram ca procedura astfel propusa în Proiect, respectiv încheierea unui protocol de catre fiecare operator aerian cu administratorul unui aerodrom militar este o procedura anevoioasa, având în vedere ca: (i) potrivit dispozi?iilor art. 27 din Proiect registrul de eviden?a a aerodromurilor militare certificate din România nu este accesibil publicului; (ii) de regula, operatorii civili aterizeaza pe un aerodrom militar doar accidental sau în situa?ii extraordinare, ?i doar cu titlu de excep?ie, în situa?ia în care o localitate din apropierea unui aerodrom militar reprezinta punctul de destina?ie al operatorului civil ?i utilizeaza aerodromul militar data fiind lipsa altor aerodromuri civile mai apropiate. A?adar, propunem completarea acestui text, dupa cum urmeaza: (i) eliminarea obliga?iei de a încheia un protocol între operatorul aeronavei ?i administratorul aerodromului militar; (ii) întocmirea ?i publicarea de catre Ministerul Apararii Na?ionale sau de catre administratorii aerodromurilor militare, în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a Proiectului, a procedurilor ce trebuie a fi urmate de catre operatorii aerieni pentru a utiliza un aerodrom militar. În acest sens, men?ionam ca în Uniunea Europeana exista aerodromuri ce pot fi utilizate în egala masura atât de catre operatorii civili, cât ?i de catre operatorii militari. Prin urmare, propunem modificarea art. 13 alin. (4) din Proiect dupa cum urmeaza: "În conditiile îndeplinirii dispozitiilor alin. (2), o aeronava civila poate opera pe un aerodrom militar numai cu respectarea procedurilor de operare ce urmeaza a fi întocmite ?i publicate de catre Ministerul Apararii Na?ionale în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi."
5. Art. 13 alin. (5) lit. f) din Proiect Dat fiind faptul ca art. 13 alin. (5) lit. f) din Proiect stabile?te un termen de 5 zile pentru ca Ministerul Apararii Na?ionale sa raspunda solicitarii de emitere a avizului pentru zborurile având ca scop activita?i de determinari topogeodezie la o scara mai mare de 1:20.000, precum ?i activita?i de fotografiere ?i filmari aeriene, activita?i preponderent comerciale, pentru care întârzierea raspunsului din partea Ministerului Apararii Na?ionale ar putea genera o serie de consecin?e ?i prejudicii pentru solicitant, propunem completarea textului de lege cu urmatoarea men?iune: "În cazul în care raspunsul nu este furnizat în termenul de 5 zile de la data depunerii solicitarii de emitere a avizului, zborul se considera autorizat."
6. Art. 14 alin. (5) lit. c) din Proiect Apreciem ca prevederile art. 14 alin. (5) lit. c) din Proiect pe de o parte, sunt prea restrictive, eliminând posibilitatea efectuarii demonstra?iilor aeriene deasupra ora?elor, iar pe de alta parte sunt discriminatorii, aplicându-se exclusiv aeronavelor civile, nu ?i aeronavelor de stat. În acest sens, propunem modificarea art. 14 alin. (5) lit. c) din Proiect, dupa cum urmeaza: "efectuarea de catre aeronavele civile ?i aeronavele de stat, cu sau fara pilot la bord, a zborurilor ?coala sau a zborurilor tehnice;"
7. Art. 14 alin. (6) lit. c) din Proiect Propunem modificarea art. 14 alin. (6) lit. c) din Proiect, în sensul completarii dupa cum urmeaza: "aeronavelor care executa zboruri aferente opera?iunilor aeriene prevazute la art. 1.3 alin. (2) lit. n) sau a altor zboruri aprobate de catre autoritatea competenta; "
8. Art. 17 alin. (2) lit. a) din Proiect Dat fiind faptul ca: (i) art. 17 alin. (2) lit. a) din Proiect se refera la furnizarea serviciilor de naviga?ie aeriana exclusiv în spa?iul aerian controlat, (ii) din categoria serviciilor de naviga?ia aeriana fac parte ?i serviciile de informare, care sunt furnizate în spa?iul aerian necontrolat, propunem modificarea art. 17 alin. (2) lit. a) din Proiect, în sensul eliminarii sintagmei "controlat", dupa cum urmeaza: " spatiul aerian national, în conformitate cu prevederile prezentului Cod aerian si cu reglementarile specifice aplicabile;"
9. Art. 18 alin. (4) lit. h) ?i i) din Proiect Dat fiind faptul ca: (i) art. 18 alin. (4) lit. h) ?i i) din Proiect fac trimitere la Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1311/2014 privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de navigatie aeriana terminala a unor categorii de aeronave civile, (ii) Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1311/2014 privind aprobarea scutirii de la plata tarifelor pentru servicii de naviga?ie aeriana terminala a unor categorii de aeronave civile nu se mai aplica începând cu data de 30 iulie 2015 (art. 2 din ordinul men?ionat), propunem modificarea art. 18 alin. (4) lit. h) ?i i) din Proiect, în sensul eliminarii men?ionarii OMT 1311/2014, dupa cum urmeaza: " h) aeronave civile cu masa maxima autorizata la decolare mai mica de 2.000 kg; i) avioane civile cu masa maxima autorizata la decolare mai mica de 5.700 kg atunci când executa zboruri ?coala; "
10. Art. 18 din Proiect Având în vedere faptul ca în România, nivelul de dezvoltare al segmentului de avia?ie generala este unul foarte scazut, apreciem ca fiind necesara adoptarea unei politici mai energice de stimulare a acestui sector care reprezinta baza dezvoltarii avia?iei profesionale, atât pentru ?colile de zbor, cât ?i pentru avia?ia privata. Fa?a de acest aspect, propunem modificarea acestui text în sensul în care atât zborurile aeronavelor având o masa maxima la decolare (MTOW) mai mica de 2 tone, cât ?i zborurile aeronavelor care decoleaza ?i se întorc pe acela?i aerodrom sa fie scutite de la plata oricaror taxe. În acest sens, men?ionam ca astfel de scutiri sunt acordate prin reglementari specifice în state precum Anglia, Austria sau Cehia. Cu titlu de exemplu, în Anglia sunt scutite de plata taxelor de terminal aeronavele cu MTOW mai mica de 5,7 tone. Mai mult decât atât, în marea majoritate a statelor în care avia?ia este dezvoltata sunt scutite de plata taxelor de terminal ?i de naviga?ie inclusiv aeronavele care decoleaza ?i se întorc pe acela?i aerodrom.
11. Art. 18 alin. 3 din Proiect Pentru acelea?i ra?iuni expuse mai sus, propunem completarea acestui text prin introducerea unei noi categorii de zboruri scutite de la plata serviciilor de naviga?ie aeriana de ruta, respectiv: "zborurile efectuate cu aeronavele care decoleaza ?i se întorc pe acela?i aerodrom."
12. Art. 18 alin. 4 din Proiect Pentru acelea?i ra?iuni expuse mai sus, propunem completarea acestui text prin introducerea unei noi categorii de zboruri scutite de la plata serviciilor de naviga?ie aeriana terminala, respectiv: "zborurile efectuate cu aeronavele care decoleaza ?i se întorc pe acela?i aerodrom."
13. Art. 32 alin. 2 din Proiect Pentru acelea?i ra?iuni expuse mai sus, propunem completarea acestui text prin introducerea unor noi categorii de zboruri scutite de la plata tarifelor aeroportuare de pasager, securitate, dezvoltare, tranzit, transfer, aterizare, sta?ionare ?i iluminat, respectiv: " zborurile efectuate cu aeronave civile cu masa maxima autorizata la decolare mai mica de 2.000 kg" "zborurile efectuate cu aeronavele care decoleaza ?i se întorc pe acela?i aerodrom."
14. Art. 49 din Proiect Având în vedere: (i) Expunerea de motive pentru propunerea legislativa privind Codul aerian al României, potrivit careia Capitolul VII – Opera?iuni aeriene civile a fost restructurat având în vedere în primul rând dispozi?iile Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la operatiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului; (ii) faptul ca potrivit Anexei V, Partea 1, Subpartea J alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la operatiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului, opera?iunile de servicii medicale de urgen?a cu elicopterul (HEMS) pot fi efectuate doar de catre un operator care desfa?oara opera?iuni de transport aerian comercial ?i care este titularul unui certificate de operator aerian, propunem introducerea unui nou alineat al art. 49 cu urmatorul con?inut: "Din categoria opera?iunilor de transport aerian comercial fac parte ?i opera?iunile de servicii medicale de urgen?a cu elicopterul (HEMS), pentru efectuarea carora este necesara ob?inerea unui certificat de operator aerian."
15. Art. 55 din Proiect Având în vedere: (i) dispozi?iile art. 2 pct. 6 din Regulamentul nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate potrivit carora "zborul local - înseamna un zbor care nu implica transportul de pasageri, posta si/sau marfa între aeroporturi diferite sau alte puncte de aterizare autorizate;" (ii) faptul ca zborurile de agrement ?i de popularizare a avia?iei nu pot fi încadrate în categoriile prevazute de art. 55 din Proiect, propunem completarea alin. (1) al art. 55 din Proiect cu o noua categorie de opera?iuni aeriene necomerciale, respectiv "zborurile locale". De asemenea, propunem completarea art. 55 din Proiect, cu un nou alineat care sa defineasca categoria zborurilor locale, dupa cum urmeaza: "Zborurile locale reprezinta zborurile care nu implica transportul de pasageri, posta si/sau marfa între aeroporturi diferite sau alte puncte de aterizare autorizate, de exemplu zborurile de agrement ?i zborurile de popularizare a avia?iei."
16. Art. 56 alin. (1) din Proiect Având în vedere faptul ca: (i) art. 56 alin. (1) din Proiect califica opera?iunile aeriene civile specializate efectuate pe baze comerciale pentru sanatate publica ca opera?iuni de lucru aerian; (ii) potrivit Regulamentului (UE) nr. 965/2012 de stabilire a cerintelor tehnice si a procedurilor administrative referitoare la operatiunile aeriene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European si al Consiliului, zborurile medicale sunt încadrate la capitolul Opera?iuni de transport aerian comercial la Anexa IV Part CAT ?i Anexa V Part SPA, astfel încât prevederea din art. 56 alin. (1) referitoare la opera?iunile aeriene civile specializate efectuate pe baze comerciale pentru sanatate publica este contrara prevederilor Regulamentului (UE) nr. 965/2012 (ale carui dispozi?ii sunt obligatorii pentru România); (iii) cele men?ionate la pct. 14 cu privire la modificare art. 49 din Proiect, propunem modificarea art. 56 alin. (1) din Proiect, în sensul eliminarii sintagmei "sanatate publica", dupa cum urmeaza: " Operatiunile de lucru aerian sunt operatiunile aeriene civile specializate efectuate pe baze comerciale pentru constructii, agricultura, protectia mediului, fotografiere, supraveghere, publicitate, cercetare stiintifica, cautare si salvare, precum si în alte scopuri, de catre operatori aerieni certificati de Ministerul Transporturilor, în conditiile legii. Pentru sistemele de vehicule fara pilot cu greutatea sub 150 de kg, Înregistrarea se face la Autoritatea Aeronautica Civila Romana, iar certificarea se face prin permis de zbor national pe operator navigant si echipament pentru aeronavele artizanale, sau tip de echipament pentru aeronave provenite de la producatori cu productie de serie."
17. Art. 65 din Proiect Propunem eliminarea obliga?iei administratului aerodromului de a elabora ?i implementa un plan opera?ional de interven?ie pentru înlaturarea contaminarilor rezultate în perimetrul aerodromului ca urmare a unor evenimente de avia?ie în care sunt implicate substan?e periculoase transportate sau care urmeaza sa fie transportate aerian, în condi?iile în care, potrivit art. 11 lit. i) din HG nr. 1492/2004 privind principiile de organizare, func?ionarea ?i atribu?iile serviciilor de urgen?a profesioniste, Inspectoratele pentru Situa?ii de Urgen?a "executa, cu for?e proprii sau în cooperare, opera?iuni ?i activita?i … de depoluare, protec?ie N.B.C. ?i decontaminare." În aceasta ipoteza, propunem ca obliga?ia administratului aerodromului sa fie cea de a asigura acces în perimetrul aerodromului.
18. Art. 77 din Proiect În primul rând, având în vedere faptul ca, în cazul persoanelor juridice, licen?ierea se realizeaza printr-o procedura mult mai complexa decât în cazul persoanelor fizice (impune un manual de calitate ?i de siguran?a cu cerin?e care, în mod firesc, nu pot fi îndeplinite de catre o persoana fizica), apreciem ca textul astfel propus pentru art. 77 din Proiect este de natura a distorsiona libera concuren?a pe pia?a interna. Astfel, persoanele fizice nu pot îndeplini acelea?i standarde de calitate ?i siguran?a care sunt impuse persoanelor juridice. A?adar, propunem modificarea acestui text prin înlaturarea sintagmei „persoane fizice“ din cuprinsul art. 77 din Proiect. În al doilea rând, propunem modificarea acestui text prin adaugarea sintagmei „?i reglementarile interna?ionale” la sfâr?itul art. 77 din Proiect. În acest sens, avem în vedere reglementarile International Air Transport Association (IATA) ?i cele emise de alte organiza?ii în domeniu, cum ar fi OPITO. În al treilea rând, având în vedere faptul ca fondurile europene de pregatire profesionala nu pot fi acordate decât pentru categoriile profesionale care primesc documente de calificare în sistemul Ministerului Înva?amântului, pregatirea în domeniul aeronautic nu pot fi finan?ata din fonduri europene în România, ca urmare a actualelor reglementari. A?adar, propunem completarea textului propus pentru art. 77 din Proiect prin introducerea unui nou alineat (2), care sa reglementeze echivalarea licen?elor ?i certificatelor emise potrivit art. art. 77 din Proiect, precum ?i a celor emise de centrele autorizate interna?ional de catre alte organiza?ii cu recunoa?tere interna?ionala, cum ar fi IATA, OPITO sau EASA, cu documentele de calificare emise de institu?iile din cadrul Ministerului Înva?amântului.
19. Art. 112 alin. 1 lit. d) din Proiect Propunem completarea art. 112 alin. 1 prin introducerea contraven?iei prevazute la 110 lit. f), respectiv " f) efectuarea de catre persoane fizice sau juridice a unor operatiuni de transport aerian comercial fara detinerea licentei de operare si/sau a certificatului de operator prevazute la art. 54 alin. (1);", în sfera contraven?iilor care vor fi constatate ?i sanc?ionate de catre ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Române, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române, precum si organele de politie din subordinea autoritatilor publice locale. Astfel, propunem ca art. 112 alin. 1 lit. d) sa aiba urmatorul con?inut: " ofiterii si agentii de politie din cadrul Politiei Române, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române, precum si organele de politie din subordinea autoritatilor publice locale, pentru contraventiile prevazute la lit.b), f), j) ?i n);".
20. Art. 120 din Proiect Având în vedere faptul ca procedurile interne ale companiilor aeriene cer personalului nenavigant sa aiba o atitudine proactiva ?i sa nu accepte îmbarcarea unor pasageri în stare de ebrietate sau violen?i („unruly/disruptive passengers”), în situa?iile unor astfel de refuzuri se savâr?esc suficient de frecvent acte de violen?a fizica sau psihica asupra personalului nenavigant. Din ra?iuni de echitate ?i egalitate de tratament, apreciem ca fiind necesara extinderea protec?iei asigurate personalului navigant prin alin. 2 al art. 120 din Proiect ?i asupra personalului nenavigant. A?adar, propunem completarea textului art. 120 din Proiect prin introducerea unui nou alineat care sa reglementeze ca infrac?iune savâr?irea oricarui act de violen?a fizica sau psihica asupra personalului nenavigant (inclusiv personalul care presteaza servicii de handling pe aeroport) din cadrul unui aerodrom.
21. Art. 136 din Proiect Propunem introducerea unui nou alineat cu urmatorul con?inut: "La data intrarii în vigoare a prezentei legi se modifica dispozi?iile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 95/2008 privind Statutul personalului aeronautic tehnic nenavigant din aviatia civila din România, dupa cum urmeaza: << La pensionarea pentru limita de vârsta în conditiile prezentei legi, personalul tehnic beneficiaza de 18 salarii compensatorii, esalonate lunar, suportate de bugetul asigurarilor sociale de stat în cuantum egal cu salariul brut realizat în ultima luna de activitate, anterioara pensionarii.>>" Apreciem ca cele 18 salarii compensatorii pe care trebuie sa le suporte angajatorul la momentul pensionarii angaja?ilor pentru limita de vârsta reprezinta o obliga?ie extrem de împovaratoare pentru acesta, de natura a afecta în mod negativ activitatea economica a angajatorului. De asemenea, apreciem propunerea legislativa de modificare ar încuraja dezvoltarea activita?ilor economice din domeniul avia?iei.

L474/2016
Propunere legislativă privind Codul Aerian al României
Număr de înregistrare: 427
Data de postare a opiniei: 14.06.2016 15:46:00
De la: Serban Ilie
Textul opiniei: - personal care executa/coordoneaza/conduce activitati de operare, intretinere si reparatii echipamente de handling autorizate; - personal care executa/coordoneaza/conduce mentenanta si intretinerea echipamentelor, sistemelor, instalatiilor aeroportuare; - personal care efectueaza/coordoneaza/conduce opera?iuni de inspectie si control a suprafetei de miscare si/sau de verificare a disponibilitatii tehnico-operationale; - personal care executa/coordoneaza/conduce activitati in domeniul securitatii aeroportuare; - personal care efectueaza/coordoneaza/conduce administrarea/managementul platformelor de imbarcare/debarcare pasageri; - personal care executa/coordoneaza/conduce opera?iuni de dirijare, supraveghere si inso?ire a aeronavelor la sol - personal care executa/coordoneaza/conduce opera?iuni de cautare, salvare si stingere a incendiilor.

L474/2016
Propunere legislativă privind Codul Aerian al României
Număr de înregistrare: 426
Data de postare a opiniei: 13.06.2016 16:19:00
De la: Sindicatul Aeroportuar Henri Coanda
Textul opiniei: ANEXA - propuneri de modificare a proiectului Codului Aerian al României –

Articolul 39, litera d) se va modifica ?i va avea urmatorul con?inut:
Personal opera?ional ?i tehnic aeroportuar implicat în activita?i aeronautice civile ?i aeronautice civile conexe, cu impact asupra siguran?ei ?i securita?ii aeronavelor.
La Capitolul I, Sec?iunea II – Termeni ?i defini?ii, art. 3 se introduce defini?ia personalului opera?ional ?i tehnic aeroportuar, astfel:
“Personalul opera?ional ?i tehnic aeroportuar cuprinde: a. personal care executa activita?i de operare, între?inere ?i repara?ii echipamente de handling autorizate; b. personal de între?inere ?i repara?ii a echipamentelor, sistemelor, instala?iilor ?i infrastructurii aeroportuare; c. personal de inspectie ?i control a suprafe?ei de mi?care ?i de verificare a disponibilita?ii tehnico-opera?ionale; d. personal care executa activita?i în domeniul securita?ii ?i siguran?ei aeroportuare; e. personal care executa activita?i de management al siguran?ei ?i securita?ii aeroportuare; f. personal de administrare/management a platformelor de îmbarcare/debarcare pasageri; g. personal care dirijeaza, supravegheaza ?i înso?esc aeronavele la sol; h. personal de cautare, salvare ?i stingere a incendiilor.”Go to top