Președintele Senatului

 

 

Art.23 .- (1) Președintele Senatului este ales, prin vot secret, cu buletine de vot pe care sunt înscrise numele și prenumele tuturor candidaților propuși de grupurile parlamentare. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere.
(2) Este declarat ales președinte al Senatului candidatul care a întrunit, la primul tur de scrutin, votul majorității senatorilor.
(3) Dacă nici un candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar, se organizează un al doilea tur de scrutin, la care participă primii 2 candidați care au obținut cel mai mare număr de voturi, sau, după caz, primul clasat și candidații care s-au clasat pe locul al doilea cu un număr egal de voturi; va fi declarat președinte al Senatului candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi din totalul voturilor exprimate
(4) În caz de egalitate de voturi se organizează un nou tur de scrutin.
Art.24 .- Președintele Senatului este ales pe durata mandatului acestei Camere a Parlamentului.
Art.25 .- Odată cu alegerea președintelui Senatului activitatea președintelui de vârstă încetează.
...
Art.35
.- (1) Președintele Senatului are următoarele atribuții:
a) convoacă Senatul în sesiuni ordinare și extraordinare;
b) conduce lucrările Senatului, asistat de doi secretari;
c) acordă cuvântul, moderează discuțiile, sintetizează problemele supuse dezbaterii, stabilește ordinea votării, anunță rezultatul acesteia și proclamă rezultatul votului;
d) asigură menținerea ordinii în timpul dezbaterilor și respectarea regulamentului;
e) conduce lucrările Biroului permanent;
f) reprezintă Senatul în relațiile cu Președintele României, Camera Deputaților, Guvernul și Curtea Constituțională;
g) reprezintă Senatul în relațiile interne și externe;
h) poate sesiza Curtea Constituțională, în condițiile prevăzute la art.144 lit.a) și b) din Constituție;
i) dispune de fondul președintelui, conform legii și în limitele prevederilor bugetare;
j) aprobă decontarea cheltuielilor pentru deplasările în străinătate pe care le-a dispus;
k) aprobă indemnizațiile persoanelor utilizate în cadrul Senatului în calitate de colaboratori, precum și decontarea cheltuielilor suportate de persoanele invitate pentru audieri la Senat;
l) îndeplinește și alte atribuții prevăzute de prezentul regulament sau însărcinări date de Senat.
(2) Președintele Senatului asigură interimatul funcției de Președinte al României, conform art.97 din Constituție.

(Extras din Regulamentul Senatului)