Site-ul Senatului României folosește cookie. Navigând în continuare, vă exprimați acordul asupra folosiri cookie-urilor conform OUG 13/24.04.2012 și REGULAMENTUL (UE) 2016/679. OK

Joi, 18 februarie 2016


 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 
CAMERA DEPUTAȚILOR
 
 
Către
Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor
 
 În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) şi ale art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi cu prevederile art. 92 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm, alăturat, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune.
Solicităm adoptarea acestei propuneri legislative în procedură de urgenţă.
 
 
În numele iniţiatorilor:
 
 
Georgică SEVERIN, senator PSD


EXPUNERE DE MOTIVE
 
 
Situaţia deosebit de dificilă, în primul rând din punct de vedere financiar, în care se găseşte Societatea Română de Televiziune nu mai reprezintă pentru nimeni un secret. Dezechilibrul dintre venituri şi cheltuieli s-a mărit an de an, ajungându-se de la 17,1 milioane de lei pierdere financiară în anul 2006 până la 696,3 milioane de lei pierdere financiară la sfârşitul anului 2014 (data ultimului bilanţ contabil oficial). Evident, aceste pierderi uriaşe au avut şi câteva cauze obiective, dar în cea mai mare parte au fost imputate unui management defectuos al Televiziunii Naţionale. Imputările, succesive în timp, au condus, de fiecare dată, la demiterea întregului consiliu de administraţie al instituţiei. S-a putut crea inclusiv un cerc vicios, în care instabilitatea conducerii a fost adesea invocată drept argument pentru lipsa de eficienţă managerială, lipsă de eficienţă care a condus, în cele din urmă, la schimbarea managementului.
 
Toate acestea doar pentru că modelul clasic al oricărei organizaţii, inclusiv economice, în care conducerea executivă este net diferenţiată de cea deliberativă, nu a fost urmat în cazul instituţiilor media naţionale, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune. Există, în momentul de faţă, câte un preşedinte – director general, care, pe de o parte, prezidează consiliul de administraţie, organismul care ia cele mai importante hotărâri privitoare la funcţionarea societăţii şi controlează modul în care conducerea executivă le pune în aplicare şi, pe de altă parte, este tocmai cel care pune în aplicare aceste hotărâri. În aceste condiţii, pe de o parte, managementul executiv al SRR şi, respectiv, al SRTv este aproape imposibil de responsabilizat de către consiliul de administraţie, iar, pe de altă parte, în condiţiile Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, consiliul de administraţie este pedepsit in corpore şi nediferenţiat, împreună cu directorul general, vârful managementului executiv, în cazul funcţionării necorespunzătoare a instituţiei, prin demiterea consecutivă respingerii de către Parlament a raportului de activitate pe anul precedent.
 
Am gândit prezenta propunere legislativă tocmai pentru a curma această stare de lucruri perpetuată. Principala intervenţie legislativă constă în separarea celor două funcţii: cea de preşedinte al consiliului de administraţie de cea de director general. Directorul general urmează să fie selectat în urma unui concurs de proiecte de management şi, în cursul mandatului său de conducere, bine definit, va avea autonomie decizională, dar va da socoteală de buna administrare a societăţii în faţa consiliului de administraţie. În cazul unui management defectuos flagrant, al neîndeplinirii indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de management, directorul general va putea fi schimbat din funcţie, prin votul consiliului de administraţie, înaintea de expirarea mandatului.
 
În mod analog, am prevăzut criterii profesionale şi incompatibilităţi pentru viitorii membri ai consiliilor de administraţie ale SRR şi SRTv, care vor conduce, sperăm, la creşterea eficienţei acestor structuri şi la diminuarea în desemnarea acestora a influenţei politicului, influenţă atât de incriminată de-a lungul timpului, pe drept sau pe nedrept.
 
În altă ordine de idei, cunoaştem cu toţii impactul negativ pe care l-a avut faptul că TVR, din cauza insuficienţei resurselor financiare, a fost în imposibilitatea de a transmite evenimente culturale şi sportive de interes public major, prejudiciind pe plătitorii de taxă TV de un drept fundamental la informare. Pentru remedierea acestei situaţii şi dată fiind precaritatea resurselor financiare ale SRTv, propunem instituirea posibilităţii ca achiziţia de licenţe, producţia şi difuzarea evenimentelor de importanţă majoră cu caracter cultural, artistic şi sportiv, interne sau internaţionale, să poată fi finanţată din fonduri alocate de la bugetul de stat.
 
Având în vedere faptul că, în momentul de faţă, în urma Hotărârii Parlamentului României nr. 42/2015 pentru respingerea Raportului de activitate şi a contului de execuţie bugetară ale Societăţii Române de Televiziune pe anul 2014, SRTv funcţionează cu o conducere interimară, precum şi necesitatea intrării în vigoare a prevederilor introduse prin prezenta propunere legislativă înaintea numirii unui nou consiliu de administraţie, solicităm dezbaterea prezentei propuneri legislative în procedură de urgenţă.
 
În numele iniţiatorilor:
 
 
Georgică SEVERIN, senator PSDPARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL
   
        
 
L E G E
 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 
         Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
Art. I. – Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 227 din 22 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
 
1. Alineatul (3) al art. 18 se abrogă.
 
2. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„(31) Toţi candidaţii pentru posturile de membru titular sau de supleant în consiliul de administraţie al SRR şi, respectiv, al SRTV, indiferent de cine sunt propuşi, trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:
a) prestigiu profesional şi civic;
b) experienţă profesională, de minimum 5 ani, în unul dintre următoarele domenii: mass-media, cultural, economico-financiar sau juridic;
c) experienţă şi capacitate decizională;
d) cunoaşterea legislaţiei privind organizarea şi funcţionarea SRR şi SRTV, precum şi din domeniul audiovizualului;
e) cunoaşterea a cel puţin unei limbi străine de circulaţie internaţională.
 
3. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (31), cu următorul cuprins:
„(21) Pe timpul exercitării mandatului, membrii consiliului de administraţie:
a) sunt obligaţi să renunţe la calitatea de membru de partid, sau, după caz, de membru în structurile de conducere ale organizaţiilor sindicale;
b) cu excepţia celor doi reprezentanţi ai personalului angajat al celor două societăţi, nu pot avea calitatea de angajaţi ai SRR, respectiv ai SRTV, ei sau rudele lor până la gradul al II-lea inclusiv;
c) nu pot face parte din consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului şi nu pot participa la societăţi comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare;
d) nu pot candida pentru funcţia de director general al SRR, respectiv al SRTV.
 
3. Alineatul (3) al art. 21 se abrogă.
 
4. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 23 se abrogă.
 
5. Alineatele (2) şi (3) ale art. 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Preşedintele consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv preşedintele  consiliului de administraţie al Societăţii Române de Televiziune sunt remuneraţi cu o indemnizaţie brută lunară la nivelul funcţiei de ministru.
(3) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune primesc, lunar, o indemnizaţie reprezentând  25% din salariul brut lunar al preşedintelui consiliului de administraţie al societăţii respective. Membrii consiliului de administraţie au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor de transport şi de cazare, ocazionate de participarea la şedinţele consiliului de administraţie.”
 
6. După alineatul (2) al art. 26 se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:
„(21) Directorul general participă la şedinţele consiliului de administraţie fără drept de vot.
 
7. Alineatul (4) al art. 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) În cazul dizolvării consiliului de administraţie, conducerea societăţii în cauză va fi asigurată de directorul general împreună cu comitetul director, până la numirea noului consiliu de administraţie.
 
8. După alineatul (4) al articolului 26 se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6), cu următorul cuprins:
„(5) Dacă, în situaţia prevăzută la alin. (4) directorul general este interimar, Parlamentul îi va acorda un mandat bine definit pentru conducerea societăţii.
(6) Hotărârile consiliilor de administraţie ale celor două societăţi sunt publice şi vor intra sub incidenţa prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 
9.  După articolul 27 se introduc două noi articole, art. 271 şi 272, cu următorul cuprins:
„Art. 271. – Preşedintele consiliului de administraţie are următoarele atribuţii:
a) conduce lucrările consiliului de administraţie;
b) negociază contractul de management cu câştigătorul concursului pentru postul de director general, contract pe care îl supune aprobării consiliului de administraţie;
c) coordonează activităţile de control şi supraveghere ce revin consiliului de administraţie în baza prevederilor prezentei legi şi prezintă consiliului de administraţie rapoarte periodice în acest sens;
d) prezintă periodic situaţii economice înaintate de directorul general în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie;
e) în baza mandatului expres al consiliului de administraţie, reprezintă SRR sau, după caz, SRTV în raporturile cu organisme şi organizaţii de profil din ţară şi din străinătate;
f) prezintă în faţa comisiilor parlamentare de specialitate, în prezenţa membrilor consiliului de administraţie, raportul anual de activitate;
g) asigură buna funcţionare a aparatului propriu de lucru al consiliului de administraţie;
h) asigură transparenţa hotărârilor şi a activităţii consiliului de administraţie;
i) exercită orice alte atribuţii prevăzute prin de regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului de administraţie.
 
Art. 272. – (1) Funcţia de director general se ocupă pe baza unei selecţii de proiecte de management, iar durata mandatul este de 4 ani.
(2) Modul de organizare a selecţiei, criteriile de participare, precum şi cele de evaluare a proiectelor se stabilesc de către consiliul de administraţie.
(3) Comisia de selecţie este numită prin decizie a consiliului de administraţie şi este formată din 5 membri, după cum urmează:
a) preşedintele comisiei, care este preşedintele consiliului de administraţie;
b) 3 membri ai comisiei sunt specialişti de prestigiu din afara instituţiei;
c) un membru al comisiei este o persoană cu prestigiu profesional, din cadrul SRR, respectiv, al SRTV, desemnată de comisia paritară.
(4) Nerespectarea procedurilor prevăzute la alin. (1) poate fi atacată în justiţie, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
(5) Salariul brut lunar al directorului general se stabileşte prin contractul de management. Salariul este alcătuit dintr-o indemnizaţie la nivelul celei de secretar de stat, la care se adaugă un spor de până la 75% din aceasta, în funcţie de complexitatea proiectului de management. Cuantumul sporului va fi negociat, la încheierea contractului de management, între câştigătorul selecţiei şi preşedintele consiliului de administraţie. Nivelul de salarizare, astfel stabilit, se supune aprobării consiliului de administraţie, prin hotărâre.
(6) Directorul general nu poate fi membru al consiliului de administraţie.
 
10. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 28. – (1) Directorul general are următoarele atribuţii:
a) asigură, împreună cu comitetul director, conducerea  operativă a societăţii;
b) conduce lucrările comitetului director;
c) angajează şi reprezintă SRR, respectiv SRTV, ca persoană juridică, în relaţiile cu terţii;
d) dispune, controlează şi răspunde de punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie, a deciziilor comitetului director, precum şi a convenţiilor şi contactelor încheiate de societate;
e) supune spre aprobare consiliului de administraţie strategia de dezvoltare a SRR, respectiv, a SRTV, precum şi structura generală a programelor, astfel cum a fost elaborată de comitetul director, şi coordonează implementarea acestora;
f) coordonează şi controlează funcţionarea structurilor din organigrama societăţii şi stabileşte sarcini exprese ale angajaţilor prin fişa postului şi ordine de serviciu;
g) aprobă angajarea şi concedierea personalului societăţii şi numeşte şefii departamentelor şi conducătorii structurilor subordonate, în condiţiile legii;
h) negociază şi stabileşte clauze de performanţă pentru persoanele care vor ocupa funcţii de conducere;
i) propune consiliului de administraţie, spre aprobare, componenţa comitetului director, precum şi eventualele modificări ale acestora;
j) aprobă, la propunerea comitetului director, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu;
k) aprobă, în condiţiile legii, angajarea sau, după caz, contractarea de specialişti, pe durată determinată, pentru efectuarea de studii, lucrări, determinări şi altele asemenea, necesare societăţii;
l) aprobă participarea şi mandatul personalului de specialitate delegat să participe la reuniuni interne sau internaţionale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru societate, precum şi delegaţiile în interes de serviciu în domeniile: editorial, tehnic sau economico-financiar;
m) aprobă condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor, stabilite împreună cu instituţiile abilitate ale statului;
n) pune în aplicare deciziile comisiei de etică privitoare la respectarea statutului personalului de specialitate şi/sau a codului deontologic;
o) ia orice alte măsuri privind buna organizare şi funcţionare a activităţii SRR sau a SRTV, îndeplineşte orice alte sarcini stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii sau prin hotărârile consiliului de administraţie şi exercită orice alte atribuţii care îi revin din prevederile legale.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite dispoziţii.
 
11. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 291) Directorul general poate fi schimbat din funcţie înainte de expirarea mandatului, prin votul majorităţii membrilor consiliului de administraţie, în cazul încălcării prevederilor legale, al săvârşirii unor abateri grave, al neîndeplinirii indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de management, precum şi în cazul în care, prin rapoarte de audit a căror efectuare se stabileşte de consiliul de administraţie, se constată o activitate economico-financiară neperformantă a societăţii.
(2) În cazul demiterii directorului general, conform prevederilor alin. (1), sau al demisiei acestuia, vacantarea postului este anunţată public în termen de cel mult 15 zile calendaristice; o nouă selecţie de proiecte de management va fi organizată în cel mult 60 de zile calendaristice de la anunţul public.
(3) Până la ocuparea postului, consiliul de administraţie va desemna, cu majoritate de voturi, un director general interimar dintre membrii comitetului director.
 
12. Articolul 30 se abrogă.
 
13. La articolul 41, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:
„(11) Din fondurile alocate de la bugetul de stat prin legea bugetară anuală se pot finanţa şi achiziţia de licenţe, producţia şi difuzarea evenimentelor de importanţă majoră cu caracter cultural, artistic şi sportiv, interne sau internaţionale, stabilite conform legii.
 
14. Alineatele (8) şi (9) ale art. 46 se abrogă.
 
Art. II. – Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 22 iunie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
 
 
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
 
 
 
      PREȘEDINTELE                                PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR                        SENATULUI
  
 
 
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA           CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
 
 
 
 
 
 
 
 
Bucureşti,
Nr. 
 


Go to top