MEMORANDUM DE COOPERARE ÎNTRE SENATUL REPUBLICII ITALIENE ȘI SENATUL ROMÂNIEI

Senatul Republicii Italiene și Senatul României, denumite în continuare „Părți”

            având în vedere relațiile de prietenie dintre Republica Italiană și România;

ținând cont de rolul fundamental jucat de organismele reprezentative alese, în dezvoltarea și  întărirea democrației, pentru servirea intereselor cetățenilor și societății;

            luând în considerație aspirația Senatului Republicii Italiene și a Senatului României pentru a contribui la consolidarea relațiilor de prietenie dintre cele două Țări și popoare printr-o cooperare mai strânsă între cele două Adunări, cu scopul de a înlesni o dezvoltare mai amplă a cooperării în Europa, a păcii și securității internaționale;

au căzut de acord asupra următoarelor:

- A -

Părțile vor înlesni instaurarea de raporturi între membrii respectivelor Adunări și Administrații pentru a face schimb de experiență în domeniul legislativ, politic, social, economic, științific, cultural și umanitar.

- B -

Părțile vor înlesni schimburile de vizite între membrii și respectivele Adunări și raporturi, mereu mai strânse, la nivel de Comitete și Comisii și respectivele Administrații.

- C -

Părțile vor înlesni, în cadrul Uniunii Interparlamentare, activitatea grupurilor parlamentare din Senatul Republicii Italiene și Senatul României.

- D -

Părțile vor înlesni organizarea de consultări bilaterale între parlamentarii Republicii Italiene și României în cadrul Adunării Parlamentare a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și altor organizații internaționale.

 

 

- E -

Părțile vor promova măsuri concrete pentru schimbul de experiență în materie de proceduri legislative și de control, ca și în diverse alte domenii ce constituie obiectul activității legislative.

- F -

Părțile declară că sunt gata să facă schimb de informații asupra activității și procedurilor parlamentare.

Părțile vor organiza un schimb de texte de proiecte de lege, de procese verbale, de dezbateri parlamentare și de alte documente în conformitate cu legislația și Regulamentele parlamentare în vigoare în propriile Țări.

- G -

Senatul Republicii Italiene își declară disponibilitatea să organizeze, în conformitate cu modul în care se vor înțelege părțile în ședințe separate pentru subiecte desemnate în mod special, un program de perfecționare profesională a personalului Senatului României în domeniul legislativ, juridic, al relațiilor internaționale, administrative și de personal, informare și documentare.

- H -

Prezentul Protocol intră în vigoare în momentul în care este semnat și rămâne valid pentru fiecare dintre Părți până la împlinirea a trei luni din momentul trimiterii către cealaltă Parte a unei notificări scrise asupra propriei dorințe de a anula efectele sale.

Încheiat la București, pe 4 decembrie 1997, în două exemplare, unul în limba italiană și unul în limba română, ambele texte fiind demne de aceeași încredere.

 

Pentru Senatul României,                                                                                                                            Pentru Senatul Republicii Italiene,

                    Președinte                                                                                                                                Președinte