ACORD DE COOPERARE ÎNTRE SENATUL ROMÂNIEI ȘI SENATUL REPUBLICII FRANCEZE

Senatul României și Senatul Republicii Franceze    

 

 

 

Numite, în continuare, "Părțile",

 

-   în temeiul relațiilor de înțelegere, prietenie și cooperare existente între  România și Republica Franceză,

-   conștiente că împărtășesc valori comune în sfera democrației și a statului de drept, precum și a construirii unei Europe unite;

-   ținând seama de rolul important al parlamentelor în dezvoltarea și consolidarea sistemului democratic, chemat să servească interesele societății și ale cetățenilor și, în mod deosebit, de contribuția sistemului bicameral,

-   întemeindu-se pe voința  Senatului României și a Senatului Republicii Franceze de a contribui la apropierea dintre cele două țări și dintre popoarele lor în baza parteneriatului și a încrederii reciproce,

 

 

Au convenit cele ce urmează:

 

Articolul 1

 

             Cele două părți decid să stabilească un program comun de cooperare și schimburi reciproce în toate domeniile de interes comun.

 

            Acestea se angajează să definească împreună temele și domeniile prioritare de cooperare.

 

 

Articolul 2

 

            

              Programul de cooperare și de schimburi la care face referire Articolul 1 de mai sus vizează, cu precădere, următoarele acțiuni:

 

-          vizite reciproce la nivelul conducerii Senatului României și, respectiv, al conducerii Senatului Republicii Franceze;

-          delegații ale grupurilor parlamentare de prietenie omoloage;

-          delegații ale comisiilor parlamentare;

-          organizarea de seminarii și colocvii;

-          organizarea de stagii de pregătire destinate parlamentarilor și funcționarilor;

-          schimburi de documentație și informații de natură tehnică referitoare la funcționarea adunărilor parlamentare și la bicameralism.

 

 

 

Articolul 3

 

 

                   

       Părțile vor fi preocupate de a se consulta în mod regulat asupra  

problemelor de interes comun și, atunci când este cazul, de a-și   coordona demersurile în cadrul organizațiilor internaționale și europene din care fac  parte.

 

 

Articolul 4

 

               Părțile vor contribui la dezvoltarea legăturilor dintre autoritățile locale   ale României și cele ale Republicii Franceze.

 

Articolul 5

 

            Din punct de vedere financiar, schimburile prevăzute la Articolul 2 au la  bază principiul reciprocității.

 

            Adunarea care primește acoperă cheltuielile legate de sejur.

 Cheltuielile aferente transportului internațional sunt acoperite de  partea care trimite.

 

Articolul 6

 

               Părțile pot decide, de comun acord, asupra unor derogări de la principiile enunțate în Articolul 5.

 

Articolul 7

 

                 La acțiunile organizate ca urmare a acestui acord pot participa și terțe părți.

 

 

Articolul 8

 

                Părțile pot stabili, de comun acord, modificări sau noi modalități de punere în practică a Acordului.

 

Articolul 9

 

 Părțile  vor stabili de comun acord un program anual de acțiuni.

 

Articolul 10

 

                    Serviciul însărcinat cu relațiile internaționale ale fiecăreia din cele două părți are responsabilitatea de a promova și coordona transpunerea în practică a prezentului acord de cooperare.

 

Articolul 11

 

                   Prezentul acord intră în vigoare la data semnării.

 

Oricare dintre părți îl poate denunța în orice moment, cu un preaviz de 6 luni. Această denunțare nu scutește părțile de angajamentele asumate pentru proiectele în curs de execuție din cadrul prezentului acord.

 

 

 

Încheiat la Paris, în data de 22 octombrie 2002, în două exemplare originale, în limbile română și franceză, ambele texte fiind egal autentice.

 

 

         

 

         Pentru Senatul României                                                          Pentru Senatul Republicii Franceze

                                                                           

 

 

              Președinte,                                                                                       Președinte,

         Nicoale VĂCĂROIU                                                                              Christian PONCELET