logo CE.gif (2764 bytes)

 

ADUNAREA PARLAMENTARĂ A CONSILIULUI EUROPEI

 

www.assembly.coe

 

 

I.         PREZENTARE GENERALĂ

 

Obiective, istoric, componență

 

Consiliul Europei este cea mai veche organizație politică de pe continent. A fost fondată în 1949, numărând, în prezent, 47 de state membre (UE și Europa Centrală și de Est); alte 6 state, de pe alte continente, participă cu statut de observator. Obiectivele organizației sunt: apărarea drepturilor omului, a democrației parlamentare și a statului de drept; armonizarea practicilor sociale și juridice din țările membre; promovarea identității europene, bazată pe valori comune și care transcende diferitele culturi.     

 

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Comitetul Miniștrilor  sunt cele două organe statutare ale Consiliului Europei.

 

APCE, a cărei sesiune inaugurală a avut loc la 10 august 1949, poate fi considerată prima adunare parlamentară internațională creată în baza unui tratat interguvernamental, având o componență pluralistă de parlamentari aleși în mod democratic.

 

Structură organizatorică și funcționare

 

Adunarea este formată din 324 membri titulari și 324 de supleanți, care sunt desemnați de către parlamentele naționale din cele 47 de state membre, mărimea delegațiilor variind între 2 și 18 membri, în funcție de dimensiunea populației statului respectiv. Numărul de voturi ale unei delegații naționale coincide cu cel al membrilor săi. Componența politică a fiecărei delegații naționale trebuie să reflecte întocmai ponderile deținute de diferitele partide politice în parlamentul respectiv.

 

La lucrări mai participă trei delegații cu statut de observator (Canada, Israel și Mexic) și patru delegații cu statut de partener pentru democrație (Maroc,  Autoritatea Palestiniană, Iordania și Republica Kârgâză).

 

Adunarea se întrunește în sesiune de patru ori pe an, durata unei sesiuni fiind de 5 zile. Acestea au loc la Strasbourg, în ianuarie, aprilie, iunie, septembrie/octombrie.

 

Președintele este ales de Adunare, dintre membrii ei, în mod tradițional, pentru două sesiuni consecutive (2 ani). Funcția de Președinte APCE (2016-2017) este deținută de spaniolul Pedro Agramunt.

 

Biroul Adunării

Președintele, cei 20 de vicepreședinți, președinții grupurilor politice sau reprezentanții acestora și președinții comisiilor alcătuiesc Biroul Adunării. Președinții delegațiilor naționale care reprezintă actuala, precedenta și viitoarea Președinție a Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei sunt membri ex officio ai Biroului și au drept de vot.

Biroul coordonează activitățile Adunării și ale comisiilor sale, asistă Președintele Adunării în exercitarea funcțiilor care îi revin, oferă consiliere în desfășurarea activității de relații externe, sesizează comisiile în vederea redactării de rapoarte, autorizează organizarea reuniunilor de comisii, decide cu privire la oportunitatea constituirii misiunilor de observare a alegerilor etc.

Comisia Prezidențială

Comisia Prezidențială este un organ consultativ al Biroului, fiind alcătuit din Președinte, președinții grupurilor politice sau reprezentanții acestora și Secretarul general al Adunării și este însărcinată cu pregătirea lucrărilor Biroului.

Comisia Permanentă

Comisia Permanentă este alcătuită din membrii Biroului (Președintele, cei 20 de vicepreședinți, președinții grupurilor politice, președinții comisiilor) și președinții delegațiilor naționale și se reunește de cel puțin două ori pe an, principala sa misiune fiind aceea de a acționa în numele Adunării când aceasta din urmă nu se află în sesiune. În fiecare an una dintre reuniunile Comisiei Permanente are loc într-unul din statele membre ale Consiliului Europei, de regulă statul care deține Președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei.

Comisii - Adunarea dispune de nouă comisii permanente, cu un număr variabil de locuri:

 

-         afaceri politice și democrație (91);

-         afaceri juridice și drepturile omului (90);

-         afaceri sociale, sănătate și dezvoltare durabilă (85);

-         migrație, refugiați și persoane strămutate (85);

-         cultură, știință, educație și media (85);

-         egalitate și nediscriminare (85);

-         monitorizare (93);

-         regulament, imunități și afaceri instituționale (38);

-         alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului/CEDO (22).

 

În cadrul comisiilor se pot constitui subcomisii specializate. 

 

Comisiile sunt alcătuite din membrii titulari sau supleanți ai Adunării. Toate comisiile (cu excepția celei de monitorizare și a celei pentru regulament) dispun de un număr egal de membri titulari și supleanți (de aceeași naționalitate și care au aceleași drepturi ca și titularii, inclusiv posibilitatea de a candida pentru președinția comisiei). Candidaturile pentru comisii sunt propuse de către delegațiile naționale, iar în cazul comisiilor de monitorizare, pentru regulament și, respectiv pentru alegerea judecătorilor la CEDO, de către grupurile politice. Comisiile și subcomisiile sunt reconstituite la începutul fiecărei sesiuni (ianuarie), moment în care își aleg președintele și vicepreședinții.

 

Supleanții îi pot înlocui pe membrii titulari atât la reuniunile din plen, cât și la reuniunile de comisii. La reuniunile de comisii un supleant poate participa la reuniunea respectivă alături de membrul titular, având dreptul de a lua cuvântul, dar neavând drept de vot.  

 

Comisiile se reunesc, la Paris și Strasbourg și, la invitația delegațiilor naționale, o dată pe an, într-unul din statele membre ale Consiliului Europei.

 

 

 

Participarea la reuniunile comisiilor este extrem de importantă, având în vedere că aici se desemnează raportorii, se dezbate structura rapoartelor, se propun amendamente și se adoptă documentele.

 

În afara reuniunilor obișnuite, comisiile își pot desemna membri care să participe la diferite activități, precum: conferințe, seminarii, colocvii etc., în calitate de reprezentanți ai APCE.

 

Grupuri politice - în cadrul Adunării funcționează cinci grupuri politice: Grupul Socialist, Grupul Partidului Popular European/Creștin-Democrat,Grupul Conservatorilor Europeni, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa, Grupul Stângii Unite Europene.

 

Secretariatul Adunării, condus de Secretarul general, asigură funcționarea corespunzătoare a APCE, monitorizează implementarea deciziilor sale și coordonează activitatea comisiilor. Funcția de Secretar general este deținută de polonezul Wojcieh Sawicki.

 

Sediul APCE se află la Strasbourg.

 

Documente

 

APCE adoptă trei tipuri de documente: recomandări, rezoluții și avize.

 

Recomandările conțin propuneri adresate Comitetului Miniștrilor și a căror aplicare este de competența guvernelor.

 

Rezoluțiile reflectă deciziile Adunării în privința chestiunilor pe care aceasta este autorizată să le reglementeze sau în privința cărora exprimă opinii care angajează doar responsabilitatea acesteia.

 

Avizele sunt formulate de Adunare în special în chestiuni care îi sunt prezentate de către Comitetul Miniștrilor (ex: aderarea de noi state la Consiliul Europei; proiecte ale convențiilor și bugetului; stadiul aplicării dispozițiilor Cartei sociale sau examinarea activității Congresului puterilor locale și regionale din Europa etc.

 

Totodată, membrii Adunării pot lua poziție în mod public asupra unor probleme de interes european prin intermediul declarațiilor scrise.

 

Limbile oficiale ale APCE sunt engleza și franceza. Adunarea asigură traducerea simultană a dezbaterilor plenare în limbi de lucru suplimentare (germană, italiană, rusă și turcă) pentru care costurile sunt suportate din bugetul CoE și, la cerere, în alte limbi, pentru care costurile sunt suportate de parlamentele respective. În subcomisii, limbile de lucru sunt exclusiv engleza și franceza. 

 

 

II.       PARTICIPAREA PARLAMENTULUI ROMÂNEI LA APCE

 

Parlamentul României este membru al APCE începând din octombrie 1993 și participă cu o delegație formată din 20 de membri, respectiv 10 membri titulari și 10 supleanți, având dreptul la 10 voturi în plen.

 

Structura delegației trebuie să reflecte întocmai configurația politică a parlamentului, rezultată în urma alegerilor, inclusiv raportul bărbați/femei, orice altă formulă ducând la invalidarea mandatelor noii delegații.

 

România are dreptul la trei reprezentanți în primele șase comisii. Membrii delegației naționale sunt distribuiți în comisii în mod echilibrat și pot fi membri a cel mult două comisii permanente, cu excepția celor trei comisii pentru care desemnarea se face în numele grupului politic.

 

Un membru titular care nu poate participa la lucrările în plen poate fi înlocuit de către delegația din care face parte de orice supleant.

 

 

III. LINK-URI UTILE:

Consiliul Europei

Curtea Europeană a Drepturilor Omului

Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa

Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept ("Comisia de la Veneția")

Reprezentanța Permanentă a României pe lângă Consiliul Europei