Cea de-a 140-a Adunare a Uniunii Interparlamentare

Doha, Qatar, 6-10 aprilie 2019

 

 

PARLAMENTELE: VECTORI AI CONSOLIDĂRII EDUCAȚIEI ÎN SPRIJINUL PĂCII, SECURITĂȚII ȘI STATULUI DE DREPT

 

Deputat Bianca Miruna Gavriliță

 

 

Doamnă Președinte a Uniunii Interparlamentare,

Distinși colegi,

Doamnelor și domnilor,

 

Îmi face o deosebită plăcere să mă adresez dumneavoastră, în numele delegației Parlamentului României, cu ocazia celei de-a 140-a Adunări a Uniunii Interparlamentare. Folosesc această ocazie pentru a mulțumi organizatorilor pentru alegerea acestei teme de o importanță covârșitoare pentru societățile și parlamentele moderne – educația.

 

În secolul vitezei, felul în care sistemul de educație acționează asupra noilor generații reflectă nivelul de dezvoltare al statelor și este deseori direct proporțional cu nivelul de finanțare acordat acestui domeniu. Nici o economie din lume nu poate evolua fără o societate educată, de aceea consider că finanțarea sistemelor de educație trebuie să fie o prioritate pentru toate statele membre.

 

Într-adevăr, parlamentele joacă un rol-cheie în societate ca promotori ai educației și protecției sociale, ai incluziunii și egalității de gen. În același timp, parlamentele dispun de instrumente unice, care puse în aplicare corespunzător, pot oferi un imbold pentru dezvoltare durabilă în domeniul pregătirii resurselor umane. Cred cu tărie că parlamentele naționale ar trebui să fie forțe motrice care să stimuleze modernizarea și eficientizarea sistemelor de educație actuale. În același timp, legislativele naționale trebuie să se adapteze și să țină pasul cu dezvoltarea noilor mijloace de comunicare. Știm cu toții că cei cărora li se adresează strategiile noastre în domeniul educației sunt tot timpul conectați în mediul online, de aceea este mult mai ușor să venim în întâmpinarea lor și să menținem un dialog constant folosind mijloacele de comunicare preferate de către aceștia. Parlamentul României se bazează pe o strategie de comunicare online foarte solidă. Pentru a eficientiza dialogul cu cetățenii noștri suntem prezenți și activi pe cele mai populare platforme online (Facebook, Instagram, Youtube). Avem echipe specializate care se ocupă de conținut și comunicare pe aceste platforme și în același timp ne mândrim cu cele două site-uri ale Parlamentului României ce cuprind informații vaste, streaming online al tuturor ședințelor publice și acces transparent la toate informațiile de interes pentru cetățeni.

 

În ultima perioadă au fost intensificate eforturile pentru optimizarea tuturor canelelor de comunicare între parlament și cetățeni și au fost alocate fonduri pentru îmbunătățirea facilităților tehnice astfel încât interconexiunile să fie cât mai rapide și prietenoase. Prin toate aceste eforturi încercăm să oferim cetățenilor sentimentul că suntem aproape de ei, la un click distanță, că îi ascultăm, le oferim răspunsuri rapide și suntem tot timpul pregătiți de a veni în întâmpinarea nevoilor specifice.

 

Întrebările supuse dezbaterilor aduc des în discuție nevoia de a prezenta exemple de bune practici din statele membre, de a observa concret, dintr-o multitudine de variante ce funcționează cu adevărat. Consider că aceste modele de bune practici trebuie aplicate selectiv, în funcție de nivelul de dezvoltare al societății.  

 

România este convinsă în mod ferm că respectarea și promovarea statului de drept reprezintă obiective deosebite care trebuie să ghideze toate acțiunile noastre. La nivel național, statul de drept translatează conceptual nevoia unui cadru legal și constituțional stabil și predictibil, respectat de toți actorii din societate și garantat de o justiție independentă. Statul de drept reprezintă baza pentru dezvoltarea socială și economică susținută și pentru o protecție adecvată a tuturor drepturilor omului și libertăților fundamentale. La nivel internațional, conceptul statului de drept creează cadrul adecvat pentru dialog politic, cooperare, pace și securitate.

 

Sunt convinsă de faptul că întărirea statului de drept trebuie să reprezinte un proces permanent, pe termen lung, atât la nivel național cât și la nivel internațional atât pentru statele dezvoltate, cât și pentru cele în curs de dezvoltare.

    

România s-a implicat activ în elaborarea propunerilor privind ODD-urile ca membru al Grupului de lucru al ONU ce s-a ocupat de această problematică. În același timp Parlamentul României și-a asumat, prin adoptarea unei declarații, angajamentul de a transpune aceste obiective în priorități strategice și ținte specifice, fiind în același timp gardianul implementării lor la nivel național. Pentru Parlamentul României, educația, în sensul său cel mai larg, este factorul indispensabil și o veritabilă forță motrice în îndeplinirea tuturor Obiectivelor Dezvoltării Durabile.

 

La nivel național, factorii decizionali în domeniul educației sunt tot timpul conectați cu situația de pe piața muncii în continuă schimbare. De aceea, la intervale regulate aducem îmbunătățiri legii educației pentru a ține pasul cu nevoile unei societăți moderne. În contextul societății globale, programa școlară este permanent actualizată cu noi discipline care urmăresc dezvoltarea gândirii critice în raport cu problematica drepturilor omului, promovează valorile și principiile cetățeniei democratice, a păcii și interculturalității.

 

În opinia mea, principala provocare în ceea ce privește actualizarea sistemelor de educație în societățile moderne o reprezintă disproporționalitatea dintre rapiditatea evoluției societăților predominat digitale și timpul necesar pentru ca o propunere legislativă să intre în vigoare și să fie aplicată efectiv. Cred că soluția de a economisi timp prețios pentru societățile noastre este de a folosi tehnologiile ca aliat și nu oponent și de a le utiliza cât mai eficient în procesul legislativ, astfel încât legiuitorul să ofere un răspuns rapid la problemele stringente ale societății. Cred într-un viitor în care oameni și tehnologiile lucrează laolaltă pentru pacea, bunăstarea, securitatea și dezvoltarea durabilă a societăților.

 

În domeniul egalității de gen, România a făcut pași importanți, reușind să transpună în întregime aquis-ul comunitar în domeniul anti-discriminării pe criteriul de sex. Strategia țării noastre în acest domeniu s-a construit pe trei piloni ce fundamentează cadrul general de acțiune:

1.      Adoptarea unui cadru legislativ adecvat, concretizat, în principal, prin adoptarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. În ceea ce privește educația, această lege prevede foarte clar criteriile directoare, în sensul că este interzisă orice formă de discriminare după criteriul de sex în ceea ce privește accesul femeilor și bărbaților la toate nivelurile de instruire și de formare profesională, la perfecționare și, în general, la educația continuă. Aceleași criterii se aplică tuturor instituțiilor publice, private, mass-media și organizațiilor neguvernamentale;

2.      Înființarea Agenției Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați care urmărește îndeaproape punerea în aplicare a prevederilor acestei legi dar și o implicare continuă a Guvernului României în strategii și proiecte de succes în acest domeniu;

3.      Totodată, cadrul legislativ conține prevederi și definiții concrete în ceea ce privește fenomenul de hărțuire sexuală, intimidarea, exploatarea, violența și abuzul la locul de muncă;

4.      Persoanelor ce provin din categorii vulnerabile li se facilitează accesul în instituțiile de învățământ, sub atenta supraveghere a reprezentanților sistemului național de asistență socială.

 

Legea educației naționale din România oferă un cadru propice pentru exercitarea sub  autoritatea statului  român  a  dreptului  fundamental  la  învățătură  pe  tot  parcursul  vieții, oferă sprijin pentru reconversie profesională și integrare în câmpul muncii indiferent de vârstă, sex, etnie, origine socială, orientare politică sau religioasă sau orientare sexuală. Persoanele cu dizabilități au dreptul la facilități dedicate și ajutor specializat, astfel încât să le fie stimulat accesul la educație.

 

Prin toate acțiunile noastre, în calitate de instituție legislativă, am căutat să ne pliem pe necesitățile fiecărei categorii în parte astfel încât să oferim cât mai multe șanse de reușită noii generații. Multe dintre modelele prezentate astăzi poate că nu pot fi aplicate în alte societăți, altele depășesc posibilitățile de finanțare și implementare în anumite regiuni, dar un lucru este cert și îl conștientizăm cu toții – educația este o condiție esențială pentru a conserva și îmbunătăți lumea în care trăim. Cred că vom pleca mai bogați de la această reuniune iar îndemnul meu este să promovăm cu ardoare aceste valori comune în care credem și care ne-au adus împreună în capitala Quatar-ului, în țările noastre -  un ecou comun poate face diferența pentru acele persoane care își pun nădejdea în vocile și acțiunile noastre.

 

Vă mulțumesc!