GRUPUL ROMÂN AL UNIUNII INTERPARLAMENTARE

 

 

Parlamentul României şi Uniunea Interparlamentară

 

Parlamentul României s-a afiliat la Uniunea Interparlamentară eng.gif fr.gif (UIP) cu ocazia celei de-a treia Conferinţe Interparlamentare (Roma, 1891), cu o delegaţie alcătuită din 26 de deputaţi şi senatori, condusă de senatorul Vasile Alexandrescu Urechia, eminent om politic, istoric şi scriitor, membru fondator al Academiei Române.

 

Printre personalităţile vieţii politice şi diplomatice a României, care au avut contribuţii remarcabile în evoluţia UIP către statutul şi rolul său actual, se numără Vespasian V. Pella, membru al Adunării Deputaţilor, vicepreşedinte al Grupului interparlamentar român, membru al Consiliului Interparlamentar, eminent jurist şi profesor, fondator al dreptului penal internaţional şi susţinător fervent al justiţiei penale internaţionale.

 

În anul 1931, Parlamentul României a găzduit la Bucureşti cea de-a 27-a Conferinţă Interparlamentară. Grupul naţional român era prezidat de Dimitrie Pompeiu, preşedintele Adunării Deputaţilor, iar preşedintele Senatului era Mihail Sadoveanu. La ceremonia inaugurală,  Nicolae Iorga, în calitate de preşedinte al Consiliului de Miniştri, i-a salutat pe participanţi în numele Guvernului.

 

Următoarele reuniuni ale UIP organizate în România au fost sesiunea de primăvară a Comisiilor de studiu şi Consiliului Interparlamentar, în 1974 şi Colocviul interparlamentar cu tema „Un nou sistem al relaţiilor economice internaţionale”, în 1975.

 

După 1989, Grupul Român al Uniunii Interparlamentare (GRUI), reprezentând un parlament ales în mod democratic, şi-a reluat activitatea în cadrul Uniunii la cea de-a 84-a sesiune ordinară a UIP (Punta del Este, 1990).

 

După 1990, România a găzduit mai multe reuniuni ale UIP:

 

- cea de-a 94-a Conferinţă Interparlamentară eng.gif fr.gif (sesiunea de toamnă) – Bucureşti, 9-14 octombrie 1995;

- seminarul cu tema „Transpunerea angajamentelor internaţionale privind drepturile omului în realităţi naţionale: contribuţia parlamentelor la activitatea Consiliului Drepturilor Omului” eng.gif fr.gif (17-18 februarie 2014);

- seminarul cu tema „Implementarea Obiectivelor Dezvoltării Durabile” eng.gif fr.gif (15-16 iunie 2015);

- seminarul cu tema „Construind fundaţii puternice pentru dezvoltarea durabilă” eng.gif fr.gif (18-19 aprilie 2016).

 

În anul 2016, Parlamentul României a sărbătorit împlinirea a 125 de ani de la afilierea sa la UIP.

 

La propunerea Comitetului Director al GRUI, aniversarea a fost marcată printr-o şedință solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului (18 aprilie), la care a fost invitat şi s-a adresat membrilor GRUI preşedintele UIP, dl. Saber Chowdhury; în cadrul şedinţei, cele două Camere au adoptat Declaraţia Parlamentului României privind Obiectivele Dezvoltării Durabile.

 

Cu aceeaşi ocazie, a fost publicată broşura bilingvă (engleză, franceză) intitulată „GRUI la cea de-a 125-a aniversare” şi a fost lansată o emisiune filatelică specială.

 

GRUI – prezentare generală 

 

Conform Statutului adoptat de Camera Deputaţilor şi Senat în 1990, Grupul Român al UIP (GRUI),  împărtăşind principiile şi obiectivele Uniunii Interparlamentare, urmăreşte participarea parlamentarilor români la activitatea interparlamentară bilaterală şi multilaterală, conlucrarea activă a acestora cu parlamentarii celorlalte state în vederea promovării idealurilor şi principiilor de liberate şi democraţie şi a dezvoltării instituţiilor reprezentative, pentru înfăptuirea aspiraţiilor de pace, înţelegere şi colaborare între toate popoarele lumii, în conformitate cu obiectivele Naţiunilor Unite.

 

GRUI este alcătuit din toţi membrii Parlamentului României, deputaţi şi senatori, şi din foşti parlamentari români care au avut contribuţii remarcabile la activitatea UIP, în calitate de membri de onoare.

 

Principalele organe de conducere ale GRUI sunt: 

 

-      Adunarea generală - adoptă/modifică statutul GRUI, alege membrii Comitetului Director şi Preşedintele Grupului, adoptă rapoartele de activitate ale Grupului; 

-      Comitetul Director - alcătuit din 25 de membri, senatori și deputați, a cărui structură reflectă configuraţia politică din Parlament. Comitetul: alege Biroul Executiv al Grupului; înaintează Birourilor Permanente propuneri privind programul de activităţi şi bugetul Grupului, reprezentanţii Grupului în Consiliul Director, componenţa şi mandatul delegaţiilor Grupului la Adunările UIP; întreprinde celelalte măsuri necesare pentru punerea în practică a deciziilor şi recomandărilor UIP; 

-      Biroul Executiv - este alcătuit din şase membri ai Comitetului Director, respectiv: preşedinte, doi vicepreşedinţi, doi secretari, un trezorier. Biroul Executiv asigură conducerea operativă a Grupului şi legătura acestuia cu celelalte grupuri naţionale, cu Secretariatul UIP şi instituţiile partenere din România şi din străinătate; pregăteşte şedinţele Comitetului Director şi ale Adunării Generale.

 

Secretariatul tehnic acordă asistenţa de specialitate, facilitând buna funcţionare a GRUI.

 

Participarea GRUI la reuniunile UIP 

 

Conform Statutului şi Regulamentului UIP, delegaţiile GRUI la sesiunile UIP eng.gif fr.gif pot fi formate din maximum 8 parlamentari cu drept de vot şi 1-2 parlamentari cu titlu de consilier. Delegaţiile la reuniunile specializate eng.gif fr.gif sunt formate, în general, din 1-4 membri, în funcţie de recomandările organizatorilor, regulamentele respectivelor reuniuni, măsura în care tematica abordată răspunde interesului şi preocupărilor Parlamentului României.

 

Propunerile privind componenţa nominală a delegaţiilor Parlamentului României la reuniunile UIP sunt înaintate Birourilor Permanente ale celor două Camere de Comitetul Director al GRUI. 

 

Grupuri de prietenie

 

GRUI, prin intermediul Comitetului său Director, iniţiază şi coordonează procedurile referitoare la crearea, stabilirea structurii, dimensiunii şi componenţei nominale a grupurilor parlamentare de prietenie, care au rolul de a promova dialogul şi cooperarea în plan bilateral cu parlamente din întreaga lume.

 

Publicații

 

Începând cu anul 2004, Grupul Român al UIP publică un Buletin Informativ semestrial, în care prezintă noutăţi din viaţa UIP, informaţii despre principalele activităţi ale Grupului interparlamentar român şi ale grupurilor de prietenie, evenimente diverse organizate sub egida Naţiunilor Unite, la care participă delegaţii parlamentare române.

 

 

Contact