INIŢIATIVA CENTRAL-EUROPEANĂ

DIMENSIUNEA PARLAMENTARA

 

www.cei.int/content/parliamentary-dimension

 

 

I.         PREZENTARE GENERALĂ

 

a.   Obiective, istoric, componenţă

 

În noiembrie 1989, la Budapesta, cu prilejul reuniunii vicepremierilor şi miniştrilor de externe din Austria, Ungaria, Italia şi Iugoslavia, a fost luată decizia creării unei iniţiative, denumită ”Patrulater”, al cărei scop era dezvoltarea cooperării politice, economice, tehnice, ştiinţifice şi culturale. O dată cu admiterea Cehoslovaciei, în 1990, structura a devenit "Grupul Pentagonal", iar în 1991, prin aderarea Poloniei, s-a transformat în "Grupul Hexagonal". Bosnia-Herţegovina, Croaţia şi Slovenia s-au alăturat acestei forme de cooperare, redenumită Iniţiativa Central-Europeană (ICE). România a aderat la ICE la 1 iunie 1996, cu ocazia reuniunii de la Viena a miniştrilor afacerilor externe ai ţărilor membre ale Iniţiativei.

 

Dimensiunea Parlamentară a Iniţiativei Central-Europene s-a manifestat iniţial, în 1991, sub forma unor reuniuni parlamentare asociate celor organizate la nivel guvernamental. În prezent, din acest for de cooperare parlamentară fac parte 17 state, dintre care 9 state membre UE – Bulgaria, Cehia, Croaţia, Italia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Ungaria - şi 8 state ne-membre UE – Albania, Belarus, Bosnia- Herţegovina, R. Macedonia, R. Moldova, Muntenegru, Serbia, Ucraina.

 

Principalele obiective ale ICE-DP sunt:

 

-          contribuţia la îndeplinirea obiectivelor ICE, împreună cu guvernele şi cu alte organisme ale ICE;

-          întărirea cooperării multilaterale între statele membre ale ICE, la nivel parlamentar;

-          stabilirea şi aprofundarea parteneriatului, bazat pe principiile democraţiei parlamentare şi ale garantării drepturilor omului, în concordanţă cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Procesul OSCE;

-          încurajarea şi sprijinirea participării tuturor statelor membre la procesul de integrare europeană;

-          promovarea cooperării economice şi a protecţiei mediului, în conformitate cu principiul dezvoltării durabile.

 

  1. Structură organizatorică şi funcţionare

 

Activitatea Dimensiunii Parlamentare a ICE se desfăşoară conform Regulilor de Procedură ale Dimensiunii Parlamentare a ICE.

 

Adunarea Parlamentară – se întruneşte cel puţin o dată pe an, în sesiunea de toamnă, în ţara care deţine preşedinţia ICE-DP. La Adunare participă delegaţiile naţionale în ansamblul lor (dimensiunea unei delegaţii naţionale se stabileşte în funcţie de criteriul demografic). Adunarea Parlamentară dezbate teme de interes comun pentru membrii săi şi poate adopta decizii relevante domeniului său de activitate, numai în prezenţa majorităţii delegaţiilor. La sfârşitul fiecărei Adunări Parlamentare este adoptat un Document final, care este transmis şefilor de guvern şi miniştrilor de externe din statele ICE.

 

Comitetul Parlamentar – se întruneşte cel puţin o dată pe an, într-o sesiune de primăvară, în ţara care deţine preşedinţia. Fiecare delegaţie naţională participă cu doi reprezentanţi, unul dintre ei fiind şeful Delegaţiei naţionale la ICE-DP. Lucrările Comitetului Parlamentar se desfăşoară potrivit aceloraşi dispoziţii procedurale care se aplică şi în cazul Adunării Parlamentare.

 

Preşedintele ICE-DP – în conformitate cu Regulile de Procedură, preşedinţia anuală a ICE-DP este asumată, prin rotaţie, de parlamentul ţării care deţine preşedinţia în exerciţiu a ICE. Preşedintele ICE-DP este şeful Delegaţiei naţionale la ICE-DP din ţara respectivă.

 

Începând cu 1 ianuarie 2020, Preşedinţia ICE şi ICE-DP este exercitată de Muntenegru.

 

Vicepreşedinţii – sunt şefii de Delegaţii din ţara care a deţinut anterior preşedinţia şi,  respectiv, din ţara care va prelua preşedinţia ICE-DP.

 

Comisia Permanentă – este alcătuită din preşedinte şi cei doi vicepreşedinţi ai ICE-DP, preşedinţii comisiilor generale şi preşedinţii delegaţiilor naţionale şi asigură continuitatea şi funcţionarea eficientă a ICE-DP între sesiuni. Poate fi convocată la propunerea Preşedintelui ICE-DP şi poate adopta decizii în prezenţa majorităţii membrilor.

 

Comisiile generale             

 

 

 

 

Fiecare Comisie este formată din o treime din membrii Adunării Parlamentare, fiind reprezentate toate delegaţiile naţionale. Mandatul preşedintelui şi vicepreşedintelui unei Comisii generale este de 1 an şi se poate reînnoi de două ori. Comisiile se întrunesc cel puţin o dată pe an, cu cel puţin 35 de zile înainte de Adunarea Parlamentară. Documentele finale/rezoluţiile adoptate cu acest prilej sunt distribuite delegaţiilor naţionale cu cel puţin 30 de zile înainte de Adunarea Parlamentară. De asemenea, Preşedintele Comisiei poate desemna un raportor pentru examinarea unei teme specifice, raportul urmând a fi înaintat spre dezbatere Adunării Parlamentare.  

 

Comisiile generale pot organiza reuniuni comune cu Reţelele Punctelor de Contact, care îşi desfăşoară activitatea la nivel guvernamental, în vederea îmbunătăţirii coordonării dintre dimensiunile guvernamentală şi parlamentară ale Iniţiativei.

 

Subcomisii ale comisiilor generale – trebuie să reflecte domeniile de activitate ale Reţelelor punctelor focale de la nivel guvernamental.

 

Subcomisia pentru relaţia cu organizaţiile parlamentare internaţionale şi regionale - alcătuită din 5 membri, funcţionează sub coordonarea Comisiei Permanente.

 

Secretariatul este asigurat de parlamentul care deţine preşedinţia în exerciţiu a ICE-DP.

                              

Limba oficială de lucru a ICE-DP este engleza.

 

II.       PARTICIPAREA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI LA ICE-DP

 

Parlamentul României este membru cu drepturi depline în cadrul ICE-DP din anul 1996. Delegaţia Parlamentului României este alcătuită din 14 parlamentari (7 membri titulari şi 7 membri supleanţi), distribuiţi în cele 3 comisii generale ale ICE-DP.

 

În anul 2009, România a exercitat pentru prima dată, atât la nivel guvernamental, cât şi parlamentar, Preşedinţia ICE, respectiv a ICE-DP. Totodată, Delegaţia Parlamentului României la ICE-DP a deţinut preşedinţia Comisiei ad-hoc pentru protecţia mediului înconjurător şi turism în perioada 2000-2005 (Camera Deputaţilor), şi preşedinţia Comisiei generale pentru probleme economice, după cum urmează: 2006-2008 (Camera Deputaţilor), 2009-2012 (Senat), 2013-2015 (Camera Deputaţilor).

 

Reuniuni organizate în România:

1.    Reuniunea Comitetului Parlamentar al ICE-DP cu tema „Contribuţii la depăşirea crizei economice internaţionale: dezvoltarea dialogului în ţările ICE/ consolidarea cooperării între parlamentele naţionale (organizată de Camera Deputaţilor, Bucureşti, 7-9 mai 2009), sub egida preşedinţiei române a ICE-DP;

2.  Reuniunea Adunării Parlamentare a ICE-DP cu tema „Atenuarea impactului crizei economice globale în spaţiul ICE: rolul parlamentelor naţionale” (organizată de Senat, Bucureşti, 27-28 octombrie 2009), sub egida preşedinţiei române a ICE-DP;

3.   Reuniunea Comisiei generale pentru probleme economice a ICE-DP cu tema „Noi locuri de muncă printr-un hub regional al ICE pentru tinerii înalt calificaţi – o provocare pentru industriile culturale şi creative” (9 octombrie 2014), sub egida preşedinţiei române a Comisiei economice a ICE-DP.

 

III.     LINK-URI UTILE  

 

Iniţiativa Central Europeană

www.cei.int

 

         Iniţiativa Central-Europeană - Dimensiunea Parlamentară

         https://www.cei.int/parliamentary-dimension        

         https://ceipd.camera.it/6

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie 2020